Het profiel van de gemeente Het profiel van de gemeente
De gemeente rondom de Dorpskerk van Zoeterwoude is voortgekomen uit de Hervormde Kerk van het dorp. De gemeente bezit een prachtige kerk- met een mooie akoestiek- die na het beleg van Leiden als protestantse kerk is herbouwd (rond 1650).
Door de ligging van het dorp, relatief op enige afstand van andere kerkelijke gemeenten, zijn van oudsher de in het dorp woonachtige protestanten van allerlei gezindten naar de Dorpskerk gegaan.

Dat bracht met zich mee dat voordat de PKN bestond, er in Zoeterwoude-dorp al vroeg een brede protestantse gemeente aanwezig was waarin mensen van verschillende achtergrond zich thuis voelden.
Dit in een gemeenschap waarin er sprake is van een open houding ten opzichte van mensen met verschillende opvattingen omtrent geloof en samenleving. Vandaar dat ook de naam “gemeente rondom de Dorpskerk” is ontstaan. Een kerkelijke gemeenschap waarin het “omzien naar elkaar” belangrijk is.

 
lees meer »
 
Even voorstellen Even voorstellen
Hallo! Mijn naam is Gea Smit-de Groot. Sinds 31 augustus 2015 ben ik predikant van de gemeente rondom de prachtige Dorpskerk in Zoeterwoude. 
Predikant zijn van deze gemeenschap is nooit saai. Want een kleine christelijke gemeenschap midden in het dorp zijn, betekent bijna als vanzelf: contact zoeken met de omgeving van dorp en regio. Het daagt ons uit om steeds opnieuw onder woorden te brengen vanuit welke overtuigingen we willen leven. En dat levert bijzondere ontmoetingen ‘van hart tot hart’ op.
Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen dat een mens niet voor zichzelf leeft (Rom. 14:7). Die overtuiging vormt mijn inspiratie om te willen horen bij de minderheid in ons land die zich christen noemt. De christelijke gemeente is voor mij een plek waar mensen elkaar inspireren en helpen om dichterbij hun ware bestemming te komen. Als predikant wil ik mensen motiveren om de verbinding tussen de christelijke bronnen en hun leven te vinden. Ooit is het idee om theologie te gaan studeren bij mij begonnen toen ik in de kerk luisterde naar een bijbellezing en het me trof hoe oud en vreemd die verhalen zijn. Er overkwam me een gevoel van verwondering: dat eeuwen later mensen nog steeds de Bijbel als bron hebben voor geloof en leven. Die verwondering heeft mij nog niet losgelaten.

Contact?
lees meer »
 
Diaconie Diaconie

Het werk van de diaconie

Eén van de vaste taken  van de diaconie is de ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten. Daarnaast worden de paas- en kerstgroeten verzorgd vanuit de diaconie. De rijdienst voor Swetterhagebewoners en de rijdienst voor ouderen en het regelen van collectanten tijdens de wekelijkse kerkdienst behoren ook tot de taken van de diaconie.  
De diaconie vertegenwoordigt de gemeente rond de Dorpskerk in de vergadering van het Sociaal Fonds, dat door de gemeente Zoeterwoude en de Zoeterwoudse kerken in het leven is geroepen om mensen met een laag inkomen in staat te stellen deel te blijven nemen aan sociaal-culturele activiteiten
Traditiegetrouw wordt een aantal keren per jaar een speciale collecte gehouden voor het werk van de zending.
De diaconie zal, naast de vaste taken, steeds ontvankelijk zijn voor signalen en hulpvragen die vanuit de gemeente of van elders binnen komen.
Contact opnemen met de diaconie kan door te bellen met Anja de Krijger, tel. 071-5803226 of via email.

Project

De diaconie verbindt zich steeds één of meerdere jaren aan een diaconaal project in binnen of buitenland.
Sinds 1 september 2021 ondersteunen we de stichting GIL (Gezondheidszorg Illegalen Leiden).
Dit project kwam onder onze aandacht bij het overlijden van ons gemeentelid Kea Fogelberg. In 1995 richtten twee Leidse huisartsen, Maria van den Muysenbergh en Kea Fogelberg, deze Stichting op. Ter nagedachtenis aan Kea wil de diaconie dit project financieel ondersteunen. Zo had zij een informatie- en adviesspreekuur voor Ongedocumenteerden in Diaconaal Centrum “de Bakkerij” in Leiden i.v.m. het toeleiden naar zorg van de Ongedocumenteerden en was zij ook buddy en ging zij met Ongedocumenteerden naar medische specialisten enz. Ongedocumenteerde vreemdelingen (vroeger noemde men hen "illegalen") zijn een heel kwetsbare groep mensen. Ze kunnen zich niet inschrijven als ingezetene van Nederland, kunnen geen legale arbeid verrichten en hebben geen mogelijkheid zich bij een zorgverzekering in te schrijven. Als ze ziek worden, hebben ze nauwelijks toegang tot onze gezondheidszorg. De stichting heeft de volgende statutaire doelstelling:" het voor illegaal in Leiden verblijvende personen met gezondheidsklachten bereikbaar maken van de voor hen benodigde gezondheidszorgdiensten en -voorzieningen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords". Wij als diaconie vinden het belangrijk dat een ieder in onze maatschappij geholpen moet worden en bevelen dit project van harte bij uw aan.
Meer informatie vindt u op de website van GIL.
 
College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters voeren het beheer over de materiële zaken van de gemeente Rond de Dorpskerk. Daartoe behoort o.a. het beheer en onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie, de kosterswoning en de begraafplaats. De exploitatie van het multifunctioneel centrum Ons Huis is overgedragen aan de jeugdraad, maar behoort formeel ook tot de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters.
Om de financiën op orde te houden worden jaarlijks diverse financiële akties gehouden, zoals de Aktie Kerkbalans. Maar ook de Paascollecte en de Eindejaarscollecte zijn vaste inkomstenbronnen voor de exploitatie.
Het college van kerkrentmeesters wordt daartoe bijgestaan door het college van notabelen.
 
Bankrekeningen Bankrekeningen
 
Kerkrentmeesters (ING) NL48 INGB 0000 5490 49
Kerkrentmeesters (Rabo)    NL02 RABO 0375 3027 19
   
Diaconie  NL53 RABO 0373 7399 07
Diaconie inzake zending NL31 RABO 0373 7399 15
   
Orgelfonds                           NL82 ASNB 0827 4512 02
 
Kindernevendienst Kindernevendienst